Garantija ir grąžinimas


PREKIŲ GARANTIJŲ TAIKYMO IR PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

  1. BENDROSIOSNUOSTATOS

1.1.  Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau tekste – “Taisyklės”) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis įsigytos prekės pačioje parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje bus grąžinamos ar/ir keičiamos bei nustatomos įsigyjamų parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje prekių garantinės sąlygos.

1.2.  Šių Taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje. Taisyklės  galioja  fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.

1.3.  Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatomis bei parduodamų parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje prekių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.

 

  1. PREKIŲGARANTIJA

2.1.   Pardavėjas garantuoja, kad parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų.

2.2.     Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas, kuris gali skirtis, jeigu parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava  ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje parduodamų prekių gamintojas prekei yra nustatęs ilgesnį ir/ar trumpesnį garantinį terminą.

2.3.     Visoms Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama yra gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodytos prekių aprašymuose bei prekių garantiniuose talonuose. Pirkėjas dėl parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje  įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų gali kreiptis į Pardavėją, www.baldene.lt tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ .

2.4.     Visoms Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje parduodamoms prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

2.5.    Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

 2.6.  Atvejai, kuriais Pardavėj parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:

2.6.1.  Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigyta prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;

2.6.2.   Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje įsigytų prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar Pardavėjo nustatytų sąlygų;

2.6.3.  kai Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninė parduotuvėje įsigytos prekės buvo pažeistos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.);

2.6.4.  kai Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigytos prekės buvo sugadintos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. prekės užpiltos kava, vandeniu arba kitu skysčiu);

2.6.5.  kai Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo netinkamai valomos, buvo naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos prekės;

2.6.6.   prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo ar pažeidimų vežant, sandėliuojant Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje įsigytas prekes;

2.6.7.  prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų;

2.6.8.  prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo;

2.6.9.  Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sugadintos prekių montavimo darbų eigoje ar nesilaikant prie prekės pridėtos montavimo (surinkimo) instrukcijos;

  2.6.10.   Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sumontuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo metu;

2.6.11.   Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurių montavimui buvo panaudoti ne Pardavėjo/gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos;

   2.6.12.   Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo remontuojamos Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;

2.6.13.   Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigytos prekės nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).

 

2.7.   Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, laisva forma raštu turi informuoti Pardavėją apie esamus prekės trūkumus/defektus, Pardavėjo elektroninės  parduotuvės tinklalapyje, skyriuje

„Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku) ir jam priimtinus sprendimo būdus, kartu pateikdamas prekės įsigijimo dokumentą (pridėdama originali sąskaita faktūra, kuri buvo gauta su prekėmis,ar užsakymo sutartis su aktu ) ir esant galimybei prie pareiškimo Pirkėjas turi pridėti prekių trūkumų/defektų fotonuotraukos.Pirkėjas turi kokybiškai pats nufotogfrafuoti ir atsiusti pardavėjui.

2.8.     Pardavėjas parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava  ir elektroninės  parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, gavęs Pirkėjo rašytinį pareiškimą dėl parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumų/defektų, Pirkėjui raštu (Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareiškimo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo.

2.9.    Pardavėjas sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, Pirkėjui pateikia raštu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas sprendime, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinamas/netenkinamas Pirkėjo pareiškimas, kokiais terminais bus įvykdomi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai.

2.10.    Pardavėjas parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektus, įsipareigoja pašalinti per 8 savaičių bėgyje nuo sprendimo pateikimo Pirkėjui. Išimtiniais atvejais, dėl gamintojo sprendimo, šis terminas gali būti pratęstas.

2.11.   Jeigu parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektai turi būti šalinami prekių gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti prekę (arba jos dalį) gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.

2.12.   Jeigu Pirkėjas neleidžia gamintojui šalinti gamybinio defekto arba atsisako suteikti prekę (ar jos dalį) remontui gamykloje, traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą.

2.13.     Pardavėjas/Gamintojas nėra atsakingas už parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava  ir elektroninėje  parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, kurie buvo aptarti su Pirkėju, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant prekę (prekės įsigytos iš ekspozicijos, įsigyta brokuota prekė, ir kt.).

 

III.  MINKŠTI IR KORPUSINIAI BALDAI

3.1.   Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje pristatymo pagal pageidavimą  Pirkėjui metu, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų minkštų ir korpusinių baldų:

3.1.1.  komplektaciją;

3.1.2.    baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų (subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir/ar kitokio pobūdžio  sugadinimų);

3.2.   Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje pristatymo pagal pageidavimą Pirkėjui metu, Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo arba Pardavėjo įgalioto atstovo, parodyti Pirkėjui mechanizmų veikimą ir išbandyti juos, paaiškinti baldų priežiūros, surinkimo, valymo būdus.

3.3.   Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje parduotuvėje pristatymo pagal pageidavimą Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų prekių pakuotės būklę, pristatytų prekių būklę, pristatytų prekių komplektaciją bei kiekį, ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

3.4.     Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje  parduotuvėje pristatymo pagal peidavimą Pirkėjui metu Pirkėjas pastebėjęs pakuotės pažeidimus ar prekės trūkumus/defektus, privalo Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekių pristatymo dokumente.

3.5.   Pirkėjui įsigytus parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje  parduotuvėje minkštus ir korpusinius baldus pačiam atsiimant iš Pardavėjo pardavimo vietos, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui, prieš atsiimant baldus (prekes) privalo patikrinti įsigytų baldų (prekių) pakuotės būklę, baldų (prekių) būklę, baldų (prekių) komplektaciją bei kiekį. Pirkėjui neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl baldų (prekių) pažeidimų, atsiradusių po jų perdavimo Pirkėjui (dėl prekių (baldų) išorinių subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir kitokio pobūdžio sugadinimų, atsiradusių transportuojant/surenkant/nešant dėl Pirkėjo veiksmų).

 

  1. NATŪRALIOS PREKIŲSAVYBĖS

4.1.  Pardavėjo parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir  elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje įsigytų baldų (prekių) natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:

  4.1.2.  atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas;

  4.1.3.   natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės – tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas;

 

4.1.4.    spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp prekės pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad prekės pavyzdžio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps;

  4.1.5.    natūralios odos požymiai (įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo/kietumo skirtumai, ir kt.);

4.1.6.  natūralios odos ar eko odos kvapas;

4.1.7.  natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai;

4..2.  Pirkėjas parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje įsigydamas baldus, privalo atkreipti dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko  odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi.

 

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IRKEITIMAS.

5.1.  Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ir elektroninėje “BALDENĖ.LT” parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

  5.2.  Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje  parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

  5.3.  Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

 5.4.  Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje  parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, jo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

„Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: (formą galima rasti: https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).

5.5.  Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5.5.1.  grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

5.5.2.  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

5.5.3.    prekė turi būti nesumontuota (ir nebuvo bandoma juos montuoti), nenaudota, nepraradusi  prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

 5.5.4.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

5.5.5.   grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

5.6.  Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

5.7.  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 5.5. ir  5.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

5.8.   Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti  sudarytos užsakymo sutarties parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ar  elektroninės sutarties ,sudarytos elektroninėje parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

5.9.  Pirkėjas neturi teisės atsisakyti  sudarytos nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje  parduotuvėje ar sudarytos užsakymo sutarties parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava,  jeigu užsakymo sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

5.10.  Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjo įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta.

5.11.  Pardavėjas pinigus grąžina Pirkėjui naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu mokėjimo atlikimo jam būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

5.12.  Jeigu pagal pirkėjo pageidavimą pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

  5.12.2.   reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

5.12.3.  reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;

 

5.13.  Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus iš šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą.

5.14.  Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 5.5 ir 5.6 punktai.

5.15.  Dideles ir sunkias (daugiau kaip 25 kilogramų svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pardavėjas. Tokių prekių kokybė, Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.

 5.16.  Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje  parduotuvėje,ar sudarytos užsakymo sutarties parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava ,jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus nuotolinę sutartį sudarytą elektroninėje  parduotuvėje ar sudarytos užsakymo sutarties parduotuvėje adr: Turgaus -22,Jonava, dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

 

  1. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

6.1.  Šios Taisyklės gali būti keičiamos, Pardavėjo sprendimu, aktualią versiją paskelbiant elektroninės “BALDENĖ.LT” parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

 

error: Negalima !!!